ÚvodPrávní informace

Právní informace

Dle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona 170/2018 Sb. poskytujeme zájemcům o pojištění Klid za volantem následující informace (další lze získat vyžádáním na klid@insia.com): 

Identifikace pojistitele

Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2453 Lucemburk, rue Eugène Ruppert 20, Lucemburské velkovévodství, zapsaná  pod registračním číslem: B 61605, jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka pro Českou republiku, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 04485297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce číslo 77229, DIČ: CZ683752144. 

Identifikace zprostředkovatele

INSIA a.s.
Samostatný zprostředkovatel dle zákona 170/2018 Sb.
Sídlo pojišťovacího zprostředkovatele: Vinohradská 151, 130 00 Praha 3
Kancelář pojišťovacího zprostředkovatele: Vinohradská 151, 130 00 Praha 3
IČ pojišťovacího zprostředkovatele: 48034479
Zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze jako oddíl B., vložka 14419 dne 24.11.1992 

Definice pojmů

Není-li mezi pojistitelem a pojištěným nebo pojistníkem se souhlasem pojištěného dohodnuto jinak, pak kdekoli je v pojistné smlouvě použito slovní spojení "oprávněná osoba", je osoba, které smrtí pojištěného vzniká právo na pojistné plnění.

Kdekoli je v pojistné smlouvě použito slovo "pojistitel", znamená Colonnade Insurance S.A.

Kdekoli je v pojistné smlouvě použito slovní spojení "pojistník", znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která je povinna platit pojistné.

Kdekoli je v pojistné smlouvě použito slovo "pojištěný", znamená dvoustopé motorové vozidlo, které vlastní nebo po právu užívá pojistník a pro které bylo pojištění sjednáno. Pojištění se sjednává pro případ úrazu osob přepravovaných pojištěným motorovým vozidlem. Pojistné krytí se vztahuje na osoby, které jsou mladší 80 let. Pro osoby, které dosáhly věku 70 let se pojistné plnění snižuje na polovinu.

Kdekoli je v pojistné smlouvě použito slovo "úraz", znamená tělesné poškození, neúmyslné a neovlivnitelné ze strany pojištěného, vzniklé přímo (a nezávisle na jakýchkoli jiných okolnostech) z náhlé a nahodilé vnější příčiny během platnosti pojistné smlouvy.

Kdekoli je v této pojistné smlouvě použito slovo "pojistka", znamená písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Doba platnosti pojistné smlouvy

Pojištění vstupuje v platnost v 00.00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

Pojistná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, pokud v pojistné smlouvě není stanoveno jinak.

Zánik pojistné smlouvy

Pojištění zanikne výpovědí kterékoli smluvní strany ke konci pojistného období. Výpověď musí být dána alespoň 6 týdnů před jeho uplynutím. Pojištění může rovněž vypovědět každá smluvní strana do 2 měsíců po uzavření smlouvy. Výpovědní lhůta je 8denní a jejím uplynutím pojištění zaniká.

Pojištění dále zaniká prodlením s placením pojistného dle příslušných zákonných norem

Pojištění net zaniká není - li pojistné zaplaceno do 1 měsíce od vyplnění žádosti prostřednictvím sítě Internet. Pojištění nevznikne a návrh pojistitele pozbývá platnosti.

Pojistná ochrana pojištěného dále automaticky zaniká, pokud se smluvní strany nedohodly jinak, v 00.00 hodin dne výročí pojistné smlouvy.

Způsob a doba placení pojistného

Pojistné podle této pojistné smlouvy je placeno ročně, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pojistné je splatné v den začátku pojištění a dále v předem dohodnutých splátkách.

Výše pojistného musí být uvedena v pojistné smlouvě a stanoví se dle rozsahu pojištění, a to na základě ohodnocení rizika a sjednané pojistné částky.

Nezaplacením pojistného ve lhůtě určené zákonem pojištění zaniká, a to bez dalšího upozornění.

Pokud dojde k pojistné události v době neuhrazeného pojistného v zákonné lhůtě, bude část dlužného pojistného odečtena od částky pojistného plnění, kterou je pojistitel povinen vyplatit podle této pojistné smlouvy. 

Vyřizování stížností

Pro vyřízení stížností se obracejte na , Colonnade Insurance S.A., organizační složka pro Českou republiku, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,  nebo na Českou národní banku, která vykonává dohled nad makléři (www.cnb.cz).

Jazyk komunikace

Během trvání smlouvy bude pojistitel komunikovat s pojistníkem v českém jazyce.

Kontakt

Lenka Novotná

Specialista firemního pojištění

773 021 981

lenka.novotna@insia.com